10. Интроспекция и метапрограмиране, част 1

10. Интроспекция и метапрограмиране, част 1

10. Интроспекция и метапрограмиране, част 1

11 ноември 2015

Днес

План за следващите лекции

Планина – тази неделя, 15-ти

Пета задача

Очаквайте я по-късно довечера, срок - идната сряда, 17:30.

RubyMonk

отклонение

Въпрос 1

Кои изключения обикновено е добра идея да хващаме и кои не?

 1. Обикновено хващаме непредвидими грешки, причинени от "околната среда" (най-често IO-грешки).
 2. Програмистки грешки, причинени от неправилна употреба на парче код, обикновено избягваме да хващаме.

Въпрос 2

Какво правеше клас-макрото include?

module Bar
 def public_method() end
 private
 def private_method() end
end

class Foo
 include Bar
end

"Копира" методите, дефинирани в модула, със съответната им видимост (public, private, ...) като инстанционни методи в класа-получател.

include и extend

Помните Module#include, нали?

module Introductions
 def ahoy() "Ahoy mе mate, I're #{name}!" end
 def hi()  "Hey there, I'm #{name}!" end
end

class Person
 include Introductions
 attr_accessor :name

 def initialize(name) @name = name end
end

Person.new('Silver').ahoy # => "Ahoy mе mate, I're Silver!"
Person.new('Silver').hi  # => "Hey there, I'm Silver!"

include и extend (2)

Module#extend добавя методите на дадения модул като класови методи:

module Introductions
 def ahoy() "Ahoy mе mate, I're #{name}!" end
 def hi()  "Hey there, I'm #{name}!" end
end

class Person
 extend Introductions
end

Person.ahoy # => "Ahoy mе mate, I're Person!"
Person.hi  # => "Hey there, I'm Person!"

extend с модули

Аналогично на include, може да ползвате extend и в модули:

module Person
 extend Creation
 extend Traversing
 extend Reflection
end

extend с модули

Може дори да include-нете и да extend-нете с един и същи модул:

class Person
 include Introductions
 extend Introductions
end

Person.new('Why').hi # "Hey there, I'm Why!"
Person.hi      # "Hey there, I'm Person!"

extend self

Долното работи и се ползва понякога:

module UrlHelpers
 extend self

 def encode(url)
 end

 def decode(url)
 end
end

UrlHelpers.encode('foo bar')
UrlHelpers.decode('foo%20bar')

include и extend

include и extend просто модифицират ancestor chain-а на класа.

Въпроси по extend?

Преди да продължим с интроспекция.

Интроспекция

Интроспекция

Code smell

Интроспекция на ОО йерархията

Разглеждане на обекти

методите им

'foo'.methods.size # => 169
String.methods.size # => 102

Разглеждане на обекти

Методите им

Методи на обекти

Пример

class Ruby
 def self.author() 'Matz' end

 def version() '2.1.0' end
 def repository() 'Git' end
 def implementation() 'MRI C' end

 protected :repository
 private :implementation
end

Ruby.public_instance_methods   # => [:version, :nil?, :===, :=~, :!~, :eql?, :hash, :<=>, :class, :singleton_class, :clone, :dup, :itself, :taint, :tainted?, :untaint, :untrust, :untrusted?, :trust, :freeze, :frozen?, :to_s, :inspect, :methods, :singleton_methods, :protected_methods, :private_methods, :public_methods, :instance_variables, :instance_variable_get, :instance_variable_set, :instance_variable_defined?, :remove_instance_variable, :instance_of?, :kind_of?, :is_a?, :tap, :send, :public_send, :respond_to?, :extend, :display, :method, :public_method, :singleton_method, :define_singleton_method, :object_id, :to_enum, :enum_for, :gem, :==, :equal?, :!, :!=, :instance_eval, :instance_exec, :__send__, :__id__]
Ruby.protected_instance_methods # => [:repository]
Ruby.private_instance_methods  # => [:implementation, :DelegateClass, :Digest, :timeout, :initialize_copy, :initialize_dup, :initialize_clone, :sprintf, :format, :Integer, :Float, :String, :Array, :Hash, :warn, :raise, :fail, :global_variables, :__method__, :__callee__, :__dir__, :eval, :local_variables, :iterator?, :block_given?, :catch, :throw, :loop, :respond_to_missing?, :trace_var, :untrace_var, :at_exit, :syscall, :open, :printf, :print, :putc, :puts, :gets, :readline, :select, :readlines, :`, :p, :test, :srand, :rand, :trap, :load, :require, :require_relative, :autoload, :autoload?, :proc, :lambda, :binding, :caller, :caller_locations, :exec, :fork, :exit!, :system, :spawn, :sleep, :exit, :abort, :Rational, :Complex, :set_trace_func, :gem_original_require, :Pathname, :URI, :rubygems_require, :initialize, :singleton_method_added, :singleton_method_removed, :singleton_method_undefined, :method_missing]
Ruby.singleton_methods      # => [:author]

Методи на обекти

feature, not type detection

Инстанционни променливи

Инстанционни променливи

Пример

class Foo
 def initialize
  @baba = 42
 end

 def touch
  @touched = true
 end
end

foo = Foo.new

foo.instance_variables # => [:@baba]
foo.touch
foo.instance_variables # => [:@baba, :@touched]

Инстанционни променливи

Пример

class Foo
 def initialize
  @baba = 42
 end
end

foo = Foo.new

foo.instance_variable_defined? :@baba # => true

foo.send(:remove_instance_variable, :@baba)
foo.instance_variable_defined? :@baba # => false

Константи

Константи

Константи

Regexp.constants     # => [:IGNORECASE, :EXTENDED, :MULTILINE, :FIXEDENCODING, :NOENCODING]
Object.constants.take(5) # => [:Object, :Module, :Class, :BasicObject, :Kernel]
Object.constants.size   # => 150

Константи

не правете така

String # String
Object.const_set(:String, Fixnum)
String # Fixnum

Глобални променливи

Kernel#global_variables ще ви върне списък с всички глобални променливи,
дефинирани към момента. Например:

puts global_variables.map { |var| var.to_s.ljust(16) }
           .each_slice(4)
           .map { |vars_per_line| vars_per_line.join(' ') }
           .join("\n")

Глобални променливи

$;        $-F       $@        $!
$SAFE      $~        $&        $`
$'        $+        $=        $KCODE
$-K       $,        $/        $-0
$\        $_        $stdin      $stdout
$stderr     $>        $<        $.
$FILENAME    $-i       $*        $?
$$        $:        $-I       $LOAD_PATH
$"        $LOADED_FEATURES $VERBOSE     $-v
$-w       $-W       $DEBUG      $-d
$0        $PROGRAM_NAME  $-p       $-l
$-a       $binding     $1        $2
$3        $4        $5        $6
$7        $8        $9

Локални променливи

foo     = :bar
die_antwoord = 42

local_variables # => [:foo, :die_antwoord, :_xmp_1454251102_23460_778096]

defined?

defined?

unless defined? cache
 cache = true
end

defined?

gotcha

x = 42 unless defined? x
x # => nil

defined?

defined? 1       # => "expression"
defined? foo      # => nil
defined? puts     # => "method"
defined? String    # => "constant"
defined? $&      # => nil
defined? $_      # => "global-variable"
defined? Math::PI   # => "constant"
defined? answer = 42  # => "assignment"
defined? 42.abs    # => "method"

block_given?

Можете да ползвате Kernel#block_given?, за да проверите дали
някой ви е подал блок, например:

def block_or_no_block
 if block_given?
  'We got a block, go this way...'
 else
  'No block man, go that way...'
 end
end

block_or_no_block   # => "No block man, go that way..."
block_or_no_block {} # => "We got a block, go this way..."

Proc.new и yield

Proc.new

Пример с Proc.new:

def foo
 Proc.new if block_given?
end

foo     # => nil
foo {}   # => #<Proc:0x002b5f6628b6d0@-:6>

proc = foo { "hello" }
proc.call  # => "hello"

ObjectSpace

ObjectSpace.each_object

ObjectSpace.each_object.count     # => 34534
ObjectSpace.each_object(String).count # => 24315
ObjectSpace.each_object(Float).to_a  # => [NaN, Infinity, 1.7976931348623157e+308, 2.2250738585072014e-308, -Infinity, Infinity]
ObjectSpace.each_object(Class).count  # => 720

ObjectSpace.each_object(Class) do |klass|
 # Do something with klass
end

ObjectSpace.count_objects

Дава проста статистика на бройките обекти в паметта по типове. Връща хеш. Например:

puts ObjectSpace.count_objects
   .map { |type, count| "#{type}:".ljust(10) + count.to_s.rjust(7) }
   .each_slice(3)
   .map { |counts_per_row| counts_per_row.join('  ') }
   .join("\n")

ObjectSpace.count_objects

Резултати

TOTAL:   419019  FREE:   289687  T_OBJECT:  12958
T_CLASS:   880  T_MODULE:   34  T_FLOAT:    8
T_STRING:  85708  T_REGEXP:   175  T_ARRAY:  21544
T_HASH:    707  T_STRUCT:    1  T_BIGNUM:    6
T_FILE:     7  T_DATA:   2188  T_MATCH:   643
T_COMPLEX:   1  T_NODE:   4436  T_ICLASS:   36

ObjectSpace._id2ref

id = 'larodi'.object_id  # => 23830309369740
ObjectSpace._id2ref(id)  # => "larodi"

Деструктори в Ruby?

ObjectSpace.define_finalizer

foo = 'Memory is plentiful!'
ObjectSpace.define_finalizer foo, proc { puts 'foo is gone' }
ObjectSpace.garbage_collect

foo = nil
ObjectSpace.garbage_collect

# Тук proc-ът от по-горе бива извикан
# и на STDOUT се извежда "foo is gone"

Object#method(method_name)

class Person
 def name
  'Matz'
 end
end

Person.new.method(:name) # => #<Method: Person#name>

Класът Method

Или какво може да правите с обектите му

Method#call

class Person
 attr_accessor :name
end

someone = Person.new
someone.name = 'Murakami Haruki'

name_method = someone.method(:name)
name_method.call # => "Murakami Haruki"

Method#arity и #parameters

def foo(x, y, z); end

method(:foo).arity   # => 3
method(:foo).parameters # => [[:req, :x], [:req, :y], [:req, :z]]

def bar(x, y, z = 1); end

method(:bar).arity   # => -3
method(:bar).parameters # => [[:req, :x], [:req, :y], [:opt, :z]]

Proc#arity

Proc.new { |x| }.arity   # => 1
lambda { |x, y| }.arity   # => 2

Method#source_location

require 'set'
Set.new.method(:to_a).source_location # ["/Users/.../ruby-1.9.3/lib/ruby/1.9.1/set.rb", 144]

class Set; def to_a; super; end; end
Set.new.method(:to_a).source_location # => ["-", 4]

Необвързани методи

Необвързани методи

class Person
 attr_reader :name

 def initialize(name)
  @name = name
 end
end

stefan = Person.new 'Stefan'
mitio = Person.new 'Mitio'

stefan.name              # => "Stefan"

stefans_name = stefan.method(:name)
stefans_name.call           # => "Stefan"
stefans_name.unbind.bind(mitio).call # => "Mitio"

Интроспекция

Следва продължение...

Въпроси