19. Ruby on Rails, част 1

19. Ruby on Rails, част 1

19. Ruby on Rails, част 1

4 януари 2016

Днес

Следващите сбирки

Дати за изпити

Осма задача

Rails

Що е то?

Защо Rails?

Кой ползва Rails?

Принципи

Възможности

aka "фийчъри"

Възможности (2)

Кратка история

Версии

Инсталация

Архитектура

Компоненти

Структура на едно приложение

rails new quizzes: 38 directories, 40 files

quizzes
├── app
│   ├── assets
│   ├── controllers
│   ├── helpers
│   ├── mailers
│   ├── models
│   └── views
├── bin
├── config
│   ├── environments
│   ├── initializers
│   └── locales
├── db
├── lib
│   └── tasks
├── log
├── public
├── test
│   ├── controllers
│   ├── fixtures
│   ├── integration
│   ├── mailers
│   └── models
├── tmp
└── vendor

Генериране на изгледи

в HTML или друг формат

Пример с ERB

<div id="profile">
 <% if user_signed_in? %>
  Здравейте, <%= current_user.email %>.
  <%= link_to 'Изход', destroy_user_session_path, method: :delete %>
 <% else %>
  <%= link_to 'Вход', new_user_session_path %> |
  <%= link_to 'Регистрация', new_user_registration_path %>
 <% end %>
</div>

Пример с Haml

#profile
 %p
  - if user_signed_in?
   Здравейте, #{h current_user.email}.
   = link_to 'Изход', destroy_user_session_path, method: :delete
  - else
   = link_to 'Вход', new_user_session_path
   |
   = link_to 'Регистрация', new_user_registration_path

Пример със Slim

#profile
 p
  - if user_signed_in?
   ' Здравейте, #{current_user.email}.
   == link_to 'Изход', destroy_user_session_path, method: :delete
  - else
   == link_to 'Вход', new_user_session_path
   ' |
   == link_to 'Регистрация', new_user_registration_path

Пример със Slim (2)

doctype html
html
 head
  title Slim Core Example
  meta name="keywords" content="template language"

 body
  h1 Markup examples

  div id="content" class="example1"
   p Nest by indentation

ORM

или как си говорим с бази данни

ActiveRecord

class User < ActiveRecord::Base
 # Много неща идват наготово по конвенция
 # Таблицата в случая е users (по конвенция)
end

ActiveRecord

class User < ActiveRecord::Base
 def self.admins
  where(admin: true)
 end
end

admin = User.admins.where(email: 'root@foo.bar').first

# Ще генерира следната заявка към MySQL база:
#
# SELECT `users`.* FROM `users` WHERE `users`.`admin` = 1
#  AND `users`.`email` = 'root@foo.bar' LIMIT 1

ActiveRecord

admin.email # 'root@foo.bar'
admin.name # 'Charlie Sheen'
admin.name = "Charlie's Angels"

admin.save

# UPDATE `users` SET
#  `users`.`name` = 'Charlie\'s Angels',
#  `users`.`updated_at` = '2012-12-10 19:48:03'
# WHERE `users`.`id` = 42

ActiveRecord

dynamic finders

david = User.find_by_name_and_age('David', 33)
# или:
david = User.find_by(name: 'David', age: 33)

# SELECT `users`.* FROM `users` WHERE
#  `users`.`name` = 'David' AND `users`.`age` = 33
# LIMIT 1

ActiveRecord

query DSL & chaining

lastest_signups = User.where(confirmed: true)
           .order(:created_at).last(5)

# SELECT `users`.* FROM `users` WHERE `users`.`confirmed` = 1
# ORDER BY created_at DESC LIMIT 5

ActiveRecord асоциации

class Book < ActiveRecord::Base
end

class Publisher < ActiveRecord::Base
 has_many :books
end

vintage = Publisher.find(42)
vintage.books

# SELECT `publishers`.* FROM `publishers` WHERE `publishers`.`id` = 42 LIMIT 1
# SELECT `books`.* FROM `books` WHERE `books`.`publisher_id` = 42

ActiveRecord асоциации (2)

class Book < ActiveRecord::Base
end

class Publisher < ActiveRecord::Base
 has_many :books
end

vintage = Publisher.find(42)
vintage.books.create name: 'Rails Recipes'

# INSERT INTO `books` (`name`, `publisher_id`, `created_at`, `updated_at`)
# VALUES ('Rails Recipes', 42, '2016-01-04 19:58:13', '2016-...')

ActiveRecord асоциации (3)

class Author < ActiveRecord::Base; end
class Book < ActiveRecord::Base
 belongs_to :author
end

class Publisher < ActiveRecord::Base
 has_many :books
 has_many :authors, through: :books
end

Publisher.find(42).authors

# SELECT `authors`.* FROM `authors` INNER JOIN
#  `books` ON `books`.`author_id` = `authors`.`id`
# WHERE `books`.`publisher_id` = 42

ActiveRecord query API

ActiveRecord query API

class Venue < ActiveRecord::Base
 has_many :events
end

class Event < ActiveRecord::Base
 def self.past
  # Use ARel to construct a more complex query
  where arel_table[:end_date].lt(Date.current)
 end
end

ActiveRecord query API

Venue.joins(:events).merge(Event.past)

# SELECT `venues`.* FROM `venues`
#  INNER JOIN `events` ON `events`.`venue_id` = `venues`.`id`
# WHERE (`events`.`end_date` < '2016-01-04')

ActiveModel валидации

ActiveModel валидации

class Product < ActiveRecord::Base
 validates :description, presence: true
 validates :price, presence: true, numericality: {greater_than_or_equal_to: 0}
end

# Не запазва нищо в базата следствие на
# неуспешна валидация.
product = Product.create

product.errors.full_messages
# ["Price can't be blank", "Description can't be blank",
# "Price is not a number", "Price must be greater than or equal to 0"]

ActiveModel валидации

как изглеждат грешките в браузър

NoSQL

Контролери

Контролери

class ProjectsController < ApplicationController
 # Called when the user requests /projects/123 via HTTP GET
 def show
  @project = Project.find(params[:id]) # params[:id] == "123"
 end
end

Контролери

филтри

class ProjectsController < ApplicationController
 def show
  @project = Project.find(params[:id])
 end

 def edit
  @project = Project.find(params[:id])
 end
end

Контролери

филтри

class ProjectsController < ApplicationController
 before_filter :load_project

 def show() end
 def edit() end

 private

 def load_project
  @project = Project.find(params[:id])
 end
end

Контролери

конвенции за RESTful ресурси

Контролери

create/update конвенции

class ProjectsController < ApplicationController
 before_filter :load_project

 def update
  if @project.update_attributes(params[:project])
   # Препраща към ProjectsController#show()
   redirect_to @project, notice: 'Промените са съхранени успешно.'
  else
   render action: :edit
  end
 end
end

Контролери

create/update конвенции

Маршрути

Маршрути

Todo::Application.routes.draw do
 resources :projects
end

Маршрути

Rails.application.routes.draw do
 resources :activations, constraints: {id: /.+/}
 resources :vouchers, only: [:index, :new, :create]
 resources :announcements, except: [:show, :destroy]
 resources :quizzes

 resource :profile
 resource :dashboard, only: :show

 resources :tasks, except: :destroy do
  get :guide, on: :collection
  resources :solutions
  resource :check, controller: :task_checks, only: :create
 end

 mount Sidekiq::Web => '/queue'
 root to: 'home#index'
end

DSL на маршрутите

Маршрути и Rack

Маршрути

обратната връзка

Генериране на URL-и посредством "route helpers"

new_project_path()         # "/projects/new"
project_path(project)        # "/projects/123"
new_project_document_path(project) # "/projects/123/documents/new"

Application Server

Application Server

Обкръжения

environments

Development

Production

Test

Asset Pipeline

Asset Pipeline

Asset Pipeline

# Source
<header>
 <%= image_tag 'logo.png', class: 'logo' %>
</header>

# В development
<header>
 <img src="/assets/logo.png" alt="Logo" class="logo" />
</header>

# В production
<header>
 <img src="/assets/logo-9692fa42c3.png" alt="Logo" class="logo" />
</header>

Asset Pipeline

ползи

SASS

CSS препроцесор

SASS

CoffeeScript

JavaScript препроцесор

CoffeeScript

JavaScript препроцесор

CoffeeScript

Babel

JavaScript препроцесор

Миграции

Миграции и deployment

Миграции

class CreateTodos < ActiveRecord::Migration
 def up
  create_table :todos do |t|
   t.text :text, null: false
   t.boolean :done, null: false, default: false
   t.integer :user_id, null: false
   t.timestamps # created_at, updated_at
  end
  add_index :todos, :user_id
 end

 def down
  remove_index :todos, :user_id
  drop_table :todos
 end
end

Миграции

auto-rollback (Rails 3+)

class CreateTodos < ActiveRecord::Migration
 def change
  create_table :todos do |t|
   t.text :text, null: false
   t.boolean :done, null: false, default: false
   t.integer :user_id, null: false
   t.timestamps # created_at, updated_at
  end
  add_index :todos, :user_id
 end
end

Тестове

Тестове

Други аспекти

Допълнителни компоненти

Допълнителни компоненти

управление

Генератори

Rake задачи

Интернационализация

Върхът на айсберга

Документация и ресурси

Книги

Въпроси