Седма задача

Предадени решения

Краен срок:
21.12.2015 17:30
Точки:
6

Срокът за предаване на решения е отминал

Lazy Mode

Org-mode е plugin за emacs (да, все още има хора които го използват и не са пробвали vim :confused:), позволяващ водене на бележки, правене на TODO списъци, планиране на проекти и още редица други странни употреби и всичко това в изцяло текстов формат.

Вашата задача

Задачата ви е да имплементирате своя опростена версия, която ще наричаме Lazy-mode. Тя служи за проследяване на задачи, които искаме да отложим или вече сме отложили. Преди да навлезем в детайли, следва кратко отклонение.

Времето

Няма как да следим изоставането си по дадена задача, без да имаме удобен начин за представяне на времето. За жалост, времето е сложно. Имаме високосни години, месеци с по-малко от 30 дни, различни часови зони и още ужаси, с които да се справяме. Дори Matz мрази времето. За да не се занимаваме с несъвършенствата на времето, ще направим собствен вариант (така и така точността не е толкова важна за нашата система). Ще дефинираме класа LazyMode::Date, който ще използваме по следния начин:

date = LazyMode::Date.new('2012-10-03')
date.year # => 2012
date.month # => 10
date.day  # => 3

LazyMode::Date се инициализира от стринг със следния формат: 'yyyy-mm-dd'. Това ще рече, че имаме годината, месеца и деня от месеца, разделени с тире. В случай, че:

 • годината има по-малко от 4 цифри, тя се префиксва с нули (например 0987)
 • месецът има по-малко от 2 цифри, той се префиксва с нули (например 09)
 • денят от месеца има по-малко от 2 цифри, той се префиксва с нули (например 07)

LazyMode::Date трябва да има четири метода:

 • #year - връща годината като число
 • #month - връща месеца като число
 • #day - връща деня от месеца като число
 • #to_s - връща текстовото представяне на датата като низ

От тук нататък, когато искаме нещо да работи с време, ще работим само с този обект. За удобство ще приемем, че в годината има 12 месеца и 30 дни във всеки месец.

Note

Основното нещо, с което ще работим в lazy-mode, е note, както е и в org-mode. Ще дефинираме класа LazyMode::Note по следния начин:

 • #header - връща низ - заглавие на бележката ни
 • #file_name - връща низ - име на файла, в който пазим бележката
 • #body - връща низ - текстово съдържание на нашата бележка
 • #status - връща един от следните два символа - :topostpone, :postponed
 • #tags - връща масив с всички тагове за бележката, а в случай че няма такива - връща празен масив

File

Създаването на файл ще правим посредством наш специален DSL, който изглежда по следния начин:

file = LazyMode.create_file('work') do
 note 'sleep', :important, :wip do
  scheduled '2012-08-07'
  status :postponed
  body 'Try sleeping more at work'
 end


 note 'useless activity' do
  scheduled '2012-08-07'
 end
end

file.name         # => 'work'
file.notes.size      # => 2
file.notes.first.file_name # => 'work'
file.notes.first.header  # => 'sleep'
file.notes.first.tags   # => [:important, :wip]
file.notes.first.status  # => :postponed
file.notes.first.body   # => 'Try sleeping more at work'
file.notes.last.file_name # => 'work'
file.notes.last.header   # => 'useless activity'
file.notes.last.tags    # => []
file.notes.last.status   # => :topostpone

create_file приема името на файла като аргумент и блок (няма да се извиква без блок). В блока трябва да имаме достъп до метода #note, който създава нова бележка. Резултатът от #create_file е инстанция на LazyMode::File, който има дефинирани методите #name - името на файла и #notes - списък с бележките, които трябва да са инстанции на клас LazyMode::Note. Списъкът може да е инстанция на класа Array, или еквивалент. Редът на бележките, върнати от #notes в списъка`, e без значение.

#note

Методът #note, достъпен в блока на #create_file, създава нова бележка с #header, подаден като първи аргумент и приема след това произволен брой (нула или повече) тагове. Редът на таговете се пази както е подаден. Самият метод приема блок, в който трябва да имаме достъп до следните методи:

 • #status - приема един от двата символа :postponed или :topostpone. Няма да се подават невалидни стойности. Ако #status не бъде извикан, се приема, че стойността му е :topostpone.
 • #body - приема произволен текст, който отговаря на съдържанието на бележката. Стойноста по подразбиране на #body е празен низ.
 • #scheduled - текстов низ, съдържащ дата във формата, който е описан в LazyMode::Date. Наличието му е задължително за създаване на бележки. Приемаме, че винаги имаме подаден такъв, тоест, че в блока, подаден на #note, винаги ще бъде извикван методът #scheduled.

#scheduled

file = LazyMode.create_file('hobby') do
 note 'swim' do
  scheduled '2012-08-07 +2w'
  status :postponed
 end
end

#scheduled може да създава бележка, която се повтаря периодично, започвайки от посочената дата. Това става като към датата добавим повторител във формата +{n}{m,d,w}, където n е число и означава всеки n-пъти, m - всеки месец, d - всеки ден, w - всяка седмица. В примера по-горе това означава, че сме насрочили плуване на всеки две седмици, започвайки от 2012-08-07.

Влагане на бележки

Можем да влагаме бележките една в друга. Например:

file = LazyMode.create_file('nesting') do
 note 'task' do
  scheduled '2012-08-07'

  note 'subtask' do
   scheduled '2012-08-06'
  end
 end
end

Влагането става като дефинирането на нови бележки. За да дефинираме влагане, просто извикваме отново #note в блока на бележката, за която искаме да направим подбележка.

Agenda

LazyMode::File трябва да дефинира и метода #daily_agenda. #daily_agenda приема като аргумент дата (като инстанция на LazyMode::Date) и ни връща обект, който има дефиниран метод #notes. Методът #notes трябва да ни върне спъсък от всички бележки, които са schedule-нати за date. Редът на бележките в списъка е без значение. Пример:

file = LazyMode.create_file('nesting') do
 note 'task' do
  scheduled '2012-08-07'

  note 'subtask' do
   scheduled '2012-08-06 +1w'
  end
 end
end

daily_agenda = file.daily_agenda(LazyMode::Date.new('2012-08-13'))
daily_agenda.notes.size      # => 1
daily_agenda.notes.first.header  # => 'subtask'
daily_agenda.notes.first.date.to_s # => '2012-08-13'

Всяка бележка от notes трябва да има всички методи на LazyMode::Note и допълнителен метод #date - датата, за която е насрочено събитието. В случая на daily_agenda, това винаги ще е датата, подадена като аргумент на #daily_agenda.

Аналогично дефинираме и метода LazyMode::File#weekly_agenda(date). Трябва да върнем обект, който имплементира метод #notes, връщащ всички бележки за следващите седем дни, считано от date. Редът на бележките в списъка отново е без значение. Пример:

file = LazyMode.create_file('week') do
 note 'task' do
  scheduled '2012-08-07'

  note 'subtask' do
   scheduled '2012-08-06'
  end

  note 'subtask 2' do
   scheduled '2012-08-05'
  end
 end
end

weekly_agenda = file.weekly_agenda(LazyMode::Date.new('2012-08-06'))
weekly_agenda.notes.size      # => 2
weekly_agenda.notes.first.header  # => 'task'
weekly_agenda.notes.first.date.to_s # => '2012-08-07'
weekly_agenda.notes.last.header   # => 'subtask'
weekly_agenda.notes.last.date.to_s # => '2012-08-06'

#where

Обектите, връщани от #daily_agenda и #weekly_agenda трябва да имплементират и метода #where. #where позволява филтриране по status, tag и text. #where приема следните keyword аргументи - :tag, :text или :status и връща нов обект, поддържащ същите методи като обектите, върнати от #daily_agenda и #weekly_agenda. Редът на бележките в резултата от филтрацията е без значение. Пример:

file = LazyMode.create_file('week with tags') do
 note 'task', :important do
  scheduled '2012-08-07'

  note 'subtask', do
   scheduled '2012-08-06'
  end

  note 'subtask 2', :important do
   scheduled '2012-08-05'
  end
 end
end

weekly_agenda = file.weekly_agenda(LazyMode::Date.new('2012-08-05'))
important_tasks = weekly_agenda.where(tag: :important)
important_tasks.notes.size       # => 2
important_tasks.notes.first.header   # => 'task'
important_tasks.notes.last.header   # => 'subtask 2'

important_subtasks = weekly_agenda.where(tag: :important, text: /sub/)
important_subtasks.notes.size     # => 1
important_subtasks.notes.first.header # => 'subtask 2'
 • :tag - приема произволен таг, по който се филтрира. Бележките, които се връщат, трябва да имат този таг. Забележка: таговете не се наследяват, т.е. влагането няма значение. Гледат се само таговете, подадени директно при създаване на бележката, а таговете на нейните родители - не.
 • :text - приема регулярен израз и филтрира бележките спрямо това дали регулярният израз "хваща" #header или #body на бележката.
 • :status - приема един от възможните статуси (:postponed или :topostpone) и филтрира бележките спрямо това дали #status-ът им съвпада с подадения на филтъра.

От примера виждаме, че когато се подадат повече от един от филтрите, трябва всичките да са изпълнени за дадена бележка.

Примерен тест

Примерните тестове се намират в GitHub хранилището с домашните. За информация как да ги изпълните, погледнете README-то на хранилището.

Ограничения

Тази задача има следните ограничения:

 • Най-много 80 символа на ред
 • Най-много 6 реда на метод
 • Най-много 1 нива на влагане
 • Най-много 4 аргумента на метод

Ако искате да проверите дали задачата ви спазва ограниченията, следвайте инструкциите в описанието на хранилището за домашните.

Няма да приемаме решения, които не спазват ограниченията. Изпълнявайте rubocop редовно, докато пишете кода. Ако смятате, че rubocop греши по някакъв начин, пишете ни на fmi@ruby.bg, заедно с прикачен код или линк към такъв като private gist. Ако пуснете кода си публично (например във форумите), ще смятаме това за преписване.