Материали

# Лекция Дата
0 За курса 2015-10-05
1 Въведение в Ruby 2015-10-07
2 Числови типове. Масиви. Речници 2015-10-12
3 Методи. Блокове. Анонимни функции 2015-10-14
4 Procs. Класове. Модули. Enumerable. 2015-10-19
5 Класове и наследяване. Синоними на методи. protected 2015-10-26
6 Именовани пространства. Класови методи. Паралелно присвояване. Класове и константи 2015-10-28
7 case, Enumerator, Class methods, Object#freeze 2015-11-02
8 Изключения. require. gems. 2015-11-04
9 Call stack. Изключения, част 2. throw и catch. Fibers 2015-11-09
10 Интроспекция и метапрограмиране, част 1 2015-11-11
11 Интроспекция и метапрограмиране, част 2 2015-11-16
12 Интроспекция и метапрограмиране, част 3 2015-11-18
13 Тестване 2015-11-23
14 Регулярни изрази 2015-11-30
15 Git 2015-12-09
16 Git, част 2. Клас-променливи. RDoc. 2015-12-14
17 Web с Ruby. Sinatra 2015-12-16
18 Ruby core и stdlib. Външни зависимости. Полезни библиотеки 2015-12-21
19 Ruby on Rails, част 1 2016-01-04
20 Ruby on Rails, част 2 2016-01-06
21 Конкурентност 2016-01-11
22 Обектно-ориентираноо програмиране – произход и основи 2016-01-13